Античните корени на съвременното разбиране за толерантност и зачитане правата на човека

Автор: проф. д-р Малина Новкиришка